sahypa_banner

önüm

200ml CT şpris önüminiň belgisi: 100108 / 100108A

Gysga düşündiriş:

Arza:

  • 100108-Nemoto A-25 & A60 CT injektor
  • 100108A-APO200 CT injektor

Adaty konfigurasiýa: 1-200ml şpris 1-1800mm örtülen turba 1-turba (tüýdük / çalt doldurma turbasy)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

KT injektorlarynyň işleýşini gowulandyrmak üçin döredilen öwrülişik önümi bolan CT Injektor 200ml bilen tanyşdyrmak.Saglygy goraýyş pudagynda öňdebaryjy hökmünde saglygy goraýyş işgärlerine proseduralary tertipleşdirmek we näsaglara ideg işini güýçlendirmek üçin ygtybarly gurallar bilen üpjün etmegiň möhümdigine düşünýäris.Şonuň üçin 200ml CT şprisini taýýarladyk, ony ulanmak diňe bir aňsat däl, eýsem her sanjym bilen takyk dozany hem berýär.

200ml CT şprislerimiz iki görnüşli CT şprisleri - Nemoto A-25 we A60 we APO200 CT şprisleri bilen gabat gelýär.Bu köpugurlylyk, oýun çalşygydyr, sebäbi saglygy goraýyş işgärleri indi dürli görnüşli şprisler üçin birnäçe şpris satyn almaly däldirler.200ml CT şprislerimiz, haýsy şpris ulanýandygyňyza garamazdan size iň ýokary hilli öndürijilik bermek üçin döredildi.

200ml CT şpris 200ml şprisden, 1800 mm örtülen turbadan we turbadan (Maslahat / Çalt doldurma turbasy) ybarat standart toplum bilen üpjün edilýär.Bu konfigurasiýa, işiňiziň hiç wagt kesilmezligini üpjün etmek üçin döredildi.Geçiriji maslahatlarymyz, wagtyňyzy tygşytlamak we näsaglara ideg işini gowulandyrmak üçin zerur mukdarda kontrast serişdesini çalt islemäge mümkinçilik berýär.

Bu önümiň iň esasy pursatlaryndan biri, ulanyjy üçin amatly dizaýn.200ml CT şprisinde dozany bir göz bilen üpjün etmek, doza ýalňyşlyklarynyň öňüni almak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary kontrastly ses görkezijisi bar.Onuň ergonomiki tutawajy, uzak hirurgiki amallar wagtynda rahatlygy üpjün edýär, el ýadawlygyny we el şikesini azaldýar.Mundan başga-da, şprisiň sanjym wagtynda şprisiň gaçmazlygyny üpjün edýän özboluşly orta gulpy bar, kontrastly orta syzmak ähtimallygyny azaldýar.

200ml CT şprislerimiz iň ýokary hilli we lukmançylyk merkeziňize ajaýyp goşundy.Iň oňat synp öndürijiligi, çydamlylygy we uzak ömri üçin güýçli materiallardan ýasalan we onuň açyk barreli şprisiň mazmunyna göz aýlamaga mümkinçilik berýär.Şpris, şeýle hem arassalamak we sterilizasiýa prosesiňizi has ýönekeýleşdirmek we tertipleşdirmek üçin awtoklaw bilen gabat gelýär.

Umuman aýdanyňda, ygtybarly we çeýe KT prosedura guralyny gözleýän saglyk işgärlerine 200ml CT şprisini maslahat berýäris.Şprislerimiz goşmaça howpsuzlyk we ulanmagyň aňsatlygyny hödürleýär, bu bolsa saglygy goraýyş edaraňyz üçin hökmany gural bolýar.Toeri gelende aýtsak, 200ml CT şprislerimiz bir ýyl kepillik bilen gelýär, şonuň üçin maýa goýumlaryňyz üçin iň gowy bahany aljakdygyňyzy bilýärsiňiz.

Gysgaça aýtsak, 200ml CT şpris, CT şpris öndürijiliginde oýun çalşygy bolup, saglygy goraýyş edarasy üçin iň ýokary hilli we ygtybarlylygy hödürleýär.Şu gün synap görüň, artykmaçlyklaryny başdan geçiriň we KT prosedurany indiki derejä çykaryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň