sahypa_banner

önüm

65ml / 65ml MR şpris önüminiň belgisi: 200101

Gysga düşündiriş:

Programma: Medrad Spektris MR injektor

Adaty konfigurasiýa: 2-65ml şpris 1-2500mm köp kanally örtükli turba 2-turba (tüýdük / çalt doldurma turbasy)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Şereketimiz, iň täze lukmançylyk şekillendiriş önümimiz, 65ml MR şprisini hödürlemek bilen buýsanýar.Bu önüm “Medrad Spectris MR” şprisleri bilen ulanmak üçin ýörite işlenip düzüldi we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin berk synagdan geçirilendigine ynanyp bilersiňiz.

Şpris iki 65ml şpris, biri 2500mm köp kanally örtükli turba we iki turba (maslahatlar / çalt doldurma turbalary) bilen standart gelýär.Bu paket takyk we täsirli lukmançylyk şekillendirişi üçin ähli zerur gurallar bilen üpjün etmek üçin döredildi.Şeýle giňişleýin dizaýn bilen, 65ml MR şprisini lukmançylyk şekillendiriş tejribäňiz üçin bahasyna ýetip bolmajak çeşme taparsyňyz.

Şprisiň özi ulanmak gaty aňsatdyr.In engineenerlerimiz, şprisleriň ergonomikasynyň ulanylmagy üçin optimallaşdyrylmagyny üpjün etdiler, şonuň üçin sanjym prosesine yzygiderli gözegçilik edýärsiňiz.Şpris kontrast serişdesiniň takyk dozasyny näsaga ýetirmek üçin ajaýyp kalibrlenendir, şonuň üçin şekillendiriş netijeleriňiziň takyk we ygtybarly boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Bu aýratynlyklardan başga-da, 65ml MR şprislerimiz gaty çydamly.Lukmançylyk tejribesinde wagtyň puldugyna düşünýäris.Şonuň üçin şprislerimizi takyklygy ýa-da ulanylyş aňsatlygyny bozmazdan ygtybarly etmek üçin köp synanyşdyk.Şprisiň köýnek alamatlaryny görkezmän yzygiderli ulanmagyň berkligine çydap biljekdigine göz ýetirersiňiz.

65ml MR şprisiniň ýene bir esasy artykmaçlygy, Medrad Spektris MR şprisleri bilen utgaşyklygydyr.Howpsuzlygy, takyklygy we umumy ygtybarlylygy bilen tanalýan bu şpris, dünýädäki saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan ynamdar.65ml MR şpris bilen bilelikde ulanylanda, bu şpris iň az kynçylyk töwekgelçiligi bilen çalt, takyk we ygtybarly sanjymlary üpjün edýär.

Ahyrynda, 65ml MR şprislerimiziň pul üçin ajaýyp baha hödürleýändigini bellemelidiris.Lukmançylyk amallarynyň berk býudjetlerde işleýändigine düşünýäris we bu önümi göz öňünde tutup taýýarladyk.Diňe bir elýeterli bolman, eýsem amalyňyzyň geljegine hakyky maýa goýumdyr.Täsirli berkligi, takyklygy we ulanylyş aňsatlygy bilen ýakyn ýyllarda bu şprisine bil baglap bilersiňiz.

Gysgaça aýtsak, 65ml MR şpris islendik lukmançylyk şekillendiriş amaly üçin hökmanydyr.Takyk dozasy, ergonomiki dizaýny we Medrad Spectris MR şprisleri bilen utgaşyklygy bilen häzirki wagtda bazardaky iň ygtybarly we täsirli şprislerden biridir.Uly hassahana ýa-da kiçi hususy tejribe bolsaňyzam, 65ml MR şprisiniň toparyňyz üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlyk boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň