sahypa_banner

önüm

150ml DSA şpris önüminiň belgisi: 300108

Gysga düşündiriş:

Programma: Medtron Accutron HP-D DSA şpris

Adaty konfigurasiýa: 1-150ml şpris 1-turba (tüýdük / çalt doldurma turbasy)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Medtron Accutron HP-D DSA şprisini ulanyp, diş amallary üçin iň oňat çözgüt bolan 150ml DSA şprisini hödürlemek.Bu önüm, hassalaryny bejermek üçin ygtybarly, ýokary hilli şprisleri talap edýän diş lukmanlarynyň we diş hünärmenleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.

150ml DSA şpris, önüm No. 300108, takyklyk we takyklyk bilen işlenip düzülen iň häzirki zaman lukmançylyk enjamy.Önümiň iň ýokary hilini we ygtybarlylygyny üpjün edip, häzirki zaman tehnologiýasy arkaly öndürilýär.Bu önüm, diş bejergisinde ulanmak üçin ygtybarly we lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatlydygyny üpjün edýän lukmançylyk derejesindäki plastmassadan ýasalýar.

Bu önümi tapawutlandyrýan aýratynlyklaryň biri, onuň adaty aýratynlyklarydyr.Her paketde 150ml şpris we turba (uç / çalt doldurma turbasy) taparsyňyz.Bu konfigurasiýa, işini aňsat we amatlylaşdyrýan ygtybarly, täsirli şprislere mätäç diş hünärmenleriniň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

150ml DSA şpris Medtron Accutron HP-D DSA şpris bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Bu, ulanýan enjamlaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirip bilersiňiz, Medtron Accutron HP-D DSA injektoryny ulanyp, islendik diş lukmany ýa-da beýleki lukman hünärmeni üçin iň amatly saýlawy edýär.Şprislerde suwuklygyň derejesine aňsat gözegçilik etmäge we proseduranyň takyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýän dizaýn bar.

150ml DSA şprisiniň başga bir peýdasy, ulanmagyň aňsatlygydyr.Şprisde zerur suwuklygy paýlamagy aňsatlaşdyrýan ýeňil itekleýji bar.Ujy / çalt doldurýan turba şprisi doldurmagy çalt we aňsatlaşdyrýar we islenmeýän damjalaryň we syzmalaryň öňüni almak üçin öz-özüni ýapýan klapany öz içine alýar.

Mundan başga-da, önümiň jikme-jikliklerini tertipleşdirmek ýa-da salgylanmak zerur bolsa, aňsat tanamak üçin şprisde önümiň ady we belgisi aç-açan çap edilýär.Mundan başga-da, şpris ýeňil, işlemek aňsat we operasiýa wagtynda aňsatlyk bilen saklanyp we dolandyrylyp bilner.

Sözümiň ahyrynda, 150ml DSA şpris ygtybarly we ýokary hilli enjamlara mätäç islendik diş hünärmeni üçin gural bolmalydyr.Medtron Accutron HP-D DSA şprisini ajaýyp ýerleşdirmek üçin işlenip düzüldi.Adaty konfigurasiýasy, ulanylyş aňsatlygy we düşnükli dizaýny ony bazardaky beýleki şprislerden tapawutlandyrýar.150ml DSA şprisini saýlap, hassalaryňyzyň iň oňat diş bejergisini almagyny üpjün ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň