sahypa_banner

önüm

125ml DSA şpris önüminiň belgisi: 300102

Gysga düşündiriş:

Programma: Nemoto 120S DSA şpris
Standart konfigurasiýa: 1-125ml şpris 1-turba (tüýdük / çalt doldurma turbasy)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Ynkylap 125ml DSA şpris, önüm # 300102 bilen tanyşdyrmak!Bu innowasiýa önümi, Nemoto 120S DSA amaly programmalary üçin ygtybarly, aňsat şpris zerur bolan lukmançylyk hünärmenleri üçin iň soňky çözgütdir.Tejribeli weteran bolsaňyz ýa-da lukmançylyk pudagyna başlasaňyz, bu şprisiň hödürleýän ýokary hilli we ulanylyşyna ýokary baha berersiňiz.

125ml DSA şpris ygtybarly we takyk sanjym guralyny talap edýän lukmançylyk hünärmenleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu şprisiň kuwwaty 125ml bolup, ýokary akym ýagdaýlarynda ulanmak üçin amatly bolýar.Arassa şpris barreli, suwuklyk derejesini aňsatlyk bilen wizual gözden geçirmäge mümkinçilik berýär, dozalaryňyzy takyk kesgitlemezden üpjün edip bilersiňiz.

125ml DSA şprisiniň esasy aýratynlyklaryndan biri, Nemoto 120S DSA bilen utgaşyklygydyr.Diýmek, bu şprisi anyklaýyş amallary üçin kontrast serişdesini bermek üçin ulanyp bilersiňiz, netijede anatomiýanyň anyk, takyk şekilleri bolýar.Bu şpris, angiografiýada we beýleki radiologiýa proseduralarynda ulanmak üçin amatly, ygtybarly öndürijiligi we yzygiderliligi üpjün edýär.

125ml DSA şprisiniň adaty gowşurylyşy şprisden we turbadan (uç / çalt doldurma turbasy) durýar.Şprisi zerur bolanda doldurmagy we doldurmagy aňsatlaşdyrýar, wagtyňyzy tygşytlaýar we hapalanmak howpuny azaldýar.Turbany goşmaça gurallar ýa-da enjamlar bolmazdan şpris aňsatlyk bilen salmak üçin niýetlenendir.

125ml DSA şprisini ulanmak hem aňsat.Çelekiň we erginiň ergonomiki dizaýny, amatly tutmagy we suwuklyk akymyna iň ýokary gözegçiligi saklamagy üpjün edýär.Düwürtik tekiz we iteklemek aňsat, haýsydyr bir baglanyşyk ýa-da gapma-garşylyk hakda aladalanman çalt we takyk sanjymlara mümkinçilik berýär.

125ml DSA şprisiniň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, onuň ajaýyp hilidir.Her şpris diňe iň oňat materiallary we önümçilik amallaryny ulanyp, iň ýokary senagat standartlaryna laýyklykda öndürilýär.Bu, şprisleriň ygtybarly, ygtybarly we takyk bolmagyny üpjün edýär, hassalaryňyza ýokary hilli ideg almagyny üpjün edýär.

Umuman aýdanyňda, 125ml DSA şpris ygtybarly we takyk sanjym guralyny talap edýän lukmançylyk hünärmenleri üçin iň amatly saýlawdyr.Tejribeli weteran bolsaňyz ýa-da lukmançylyk pudagyna başlasaňyz, bu şprisiň hödürleýän ýokary hilli we ulanylyşyna ýokary baha berersiňiz.Şeýlelik bilen, ynanyp boljak şpris gözleýän bolsaňyz, 125ml DSA şprisinden başga bir zat gözlemäň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň