sahypa_banner

önüm

200ml CT şpris önüminiň belgisi: 100101

Gysga düşündiriş:

Arza: Medrad

  • ①MCT & MCT plus CT injektor
  • IstWistron KT injektor
  • VEn Vision CT injektory

Adaty konfigurasiýa: 1-200ml şpris 1-1800mm örtülen turba 1-turba (tüýdük / çalt doldurma turbasy)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

200ml CT şpris, KT gözden geçirilende kontrast serişdesi ýaly suwuklyklary sanjym etmek we çykarmak üçin ulanylýan köpugurly lukmançylyk enjamy.Lukmançylyk amallarynda ulanmak üçin ygtybarly we iň köp ulanylýan kontrast serişdesine laýyk gelýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Şpris takyklygy we takyklygy göz öňünde tutup, kliniki lukmanlara kontrast serişdesiniň takyk göwrümini dolandyrmaga mümkinçilik berýär, maksatly anatomiýanyň optimal şekillendirilmegini üpjün edýär.Şprisi aňsat hereket etmek we suwuklygyň akymyna aňsat gözegçilik etmek üçin tekiz plunger bilen ulanmak aňsat.

200ml CT şpris hem ulanyjylaryň howpsuzlygyny göz öňünde tutup öndürilýär.Şpris, amal wagtynda suwuklyklar bilen tötänleýin aragatnaşyk töwekgelçiligini azaltmak üçin syzdyryjydyr.Mundan başga-da, plunjer galan suwuklygyň tötänleýin ýa-da bilkastlaýyn sanjylmagynyň öňüni alyp, doly yza çekilen ýagdaýda gulplanyp bilner.Bu aýratynlyk hassanyň howpsuzlygyny üpjün edýär we şpris ulanylandan soň aňsat zyňylmagyna mümkinçilik berýär.

KT injektorlary, şeýle hem güýç we el bilen injektorlary goşmak bilen bir topar sanjym ulgamy bilen utgaşyklyk taýdan köp taraplydyr.Bu, operasiýa wagtynda dürli sanjym ulgamlarynyň arasynda geçmeli lukman hünärmenleri üçin ideal edýär.

Umuman aýdanyňda, 200ml CT şpris ýokary hilli, takyk we ulanmak aňsat, KT gözlemek proseduralary üçin zerurdyr.Bu ajaýyp takyklygy, syzmazlygy, howpsuzlygy we köp taraplylygy hödürleýär, lukmançylyk hünärmenlerine proseduralary takyk we täsirli ýerine ýetirmek ukybyna ynam döredýär.

ŞENZEN BOON MEDICAL SUPPLY CO., LTD1990-njy ýylda esaslandyryldy we “Hytaýyň innowasiýa paýtagty” Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Gözleg we ösüşi, lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.KOK.Esasan lukmançylyk şekillendiriş, şepagat uýalary we gorag, akuşerçilik we ginekologiýa hirurgiýasy, kliniki barlaghana enjamlary, ilkinji kömek, passiw hirurgiki enjamlar we beýleki önümler öndürilýär we öndürilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň